Nội dung BDTX 2017-2018                                                              Đông Tiến, ngày 6 tháng 1 năm 2018